Podmienky rezervácie liekov na lekársky predpis

Tieto podmienky rezervácie liekov na lekársky predpis (ďalej len „PRL LP“) vydal:

Prevádzkovateľ

Lekáreň VIVA SL s.r.o.
Mierová 94
Stará Ľubovňa
064 01

IČO: 50915681
IČ DPH :SK2120529928

zapísaná v OR SR Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34753/P

Kód poskytovateľa: P64167160301
Konateľ: Ing. Ján Straka
Odborný zástupca: PharmDr. Alena Straková

Čl. 1
Vymedzenie pojmov

Zákazník je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, a súčasne ktorá ako návštevník stránky, ktorý na webovom sídle lekarenviva.sk prostredníctvom rezervačného dotazníka odošle rezerváciu lieku, zdravotníckej pomôcky viazaných na lekársky predpis prevádzkovateľovi tejto služby.
Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

Liečivo je chemicky jednotná alebo nejednotná látka ľudského, rastlinného, živočíšneho alebo chemického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku využiteľného na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou.

Rezervačný dotazník slúži na administratívne zabezpečenie služby Prevádzkovateľa a na odoslanie Rezervácie

Farmaceut je lekárnik, ktorý poskytuje lekárenskú starostlivosť.

Rezervácia je odoslanie riadne vyplneného rezervačného dotazníka online, ktorý je nezáväzný na webovom sídle lekarenviva.sk

Webové sídlo: webové sídlo Prevádzkovateľa www.lekarenviva.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje online rezervácia liekov na lekársky predpis.

Čl. 2
Úvodné ustanovenia

Využitím tejto služby zákazník dostáva informáciu o čase prípravy lieku na výdaj a o tom aké lieky si môže vyzdvihnúť v kamennej lekárni VIVA. Predmetom služby Rezervácia liekov nie je predaj liekov mimo kamennej lekárne. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až priamo v kamennej lekárni a to až po vydaní liekov Zákazníkovi a dodržaním podmienok v rámci Zákona o liekoch

Čl. 3
Rezervácia liekov

Na základe služby REZERVÁCIA LIEKOV si Zákazník môže zistiť dostupnosť predpísaných liekov v  Lekárni VIVA na adrese Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa a objednať si ich na vyzdvihnutie. Služba je na webovom sídle lekarenviva.sk v sekcii rezervácia lieku.

Rezervácia je nezáväzná a je platná 48hod. od odoslania rezervačného dotazníka Prevádzkovateľovi. Zákazník si je vedomý, že počas doby platnosti rezervácie budú lieky za účelom rezervácie pre neho blokované v kamennej lekárni VIVA.

Ak si Zákazník po zaslaní Rezervačného dotazníka nemá záujem o vyzdvihnutie lieku, môže to nahlásiť na kontaktnom telefónnom čísle. Ak si nevyzdvihne rezervovaný liek po 48 hodinách, rezervácia lieku zanikne a liek v lekárni VIVA sa odblokuje.

Rezervácia liekov a zdravotníckych pomôcok je možná len v prípade vypísania Rezervačného dotazníka, v ktorom Zákazník vypisuje povinné údaje:

  1. meno a priezvisko
  2. rodné číslo
  3. e-mailová adresa
  4. telefonický kontakt

 

Rezervácia je možná v prípade úplnosti poskytnutia povinných údajov zo strany Zákazníka. Pred odoslaním dotazníka sa Zákazník oboznámi s týmto PRL LP. V prípade potreby môže Zákazník vpísať do miesta označené „poznámka“ informáciu o tom ktoré liečivo potrebuje prípadne inú poznámku súvisiacu s predpisovanými liekmi. Tento údaj nie je povinný.

Prevádzkovateľ povolenia nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácii uvedené Zákazníkom. Prevádzkovateľ nie je povinný preverovať tieto informácie.

Po odoslaní dotazníka príde Zákazníkovi na e-mail alebo sms správa o akceptácii rezervácie.Následne sa farmaceut lekárne v rámci kontaktných údajov spojí so zákazníkom a informuje ho o predpísaných receptoch a čase kedy budú lieky pripravené k vydaniu na adrese lekárne.