Reklamačný poriadok internetovej výdajne lekarenviva.sk

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

 • Držiteľ povolenia Lekáreň VIVA SL s.r.o so sídlom Mierová 94, 06401, Stará Ľubovňa, IČO: 50 915 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34753/P, ktorá prevádzkuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a iného doplnkového sortimentu lekárne na webovom sídle lekarenviva.sk vydáva tento REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE, ktorým sa upravujú podmienky, postup, práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní zodpovednosti za chyby tovaru zakúpeného v tejto internetovej lekárni VIVA.

Tento reklamačný poriadok internetového výdaja (ďalej len  „Reklamačný poriadok“) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami:

 • Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o lieku“
 • Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Vyhlášky MZ SR č.21/2012 Z.z. ustanovujúca podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji a o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie
 • Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri podávaní a vybavovaní sťažností a podnetov kupujúceho, ktorým môže byť iba spotrebiteľ

Tento reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle lekarenviva.sk v sekcii REKLAMÁCIE. Rovnako je prístupný k nahliadnutiu priamo v sídle spoločnosti a v kamennej lekárni Lekáreň VIVA na adrese Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa.

Tento reklamačný poriadok je aj riadne zaevidovaný vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH INTERNETOVÉHO VÝDAJA, ktorý je prístupný na webovom sídel lekarenviva.sk v sekcii VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

Čl. 2

Zodpovednosť za vady

 • Držiteľ povolenia zodpovedá za vady, ktoré má dodaný produkt v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne a Držiteľa povolenia v zmysle VOPIV túto objednávku záväzne akceptuje.

VOPIV sú všeobecné obchodné podmienky internetového výdaja lekárne VIVA.

Držiteľ povolenia zodpovedá za vady tovaru, ktorý bol prevzatý objednávateľom a u ktorého ešte neuplynula záručná doba.

Ak sa jedná o použité produkty, Držiteľ povolenia nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli ich nesprávnym použitím, nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou.

Držiteľ povolenia nezodpovedá za vady o ktorých Objednávateľ vedel pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. V prípade pochybností sa predpokladá, že objednávateľ o týchto vadách vedel, ak Držiteľ povolenia preukáže že v čase objednania tovaru Objednávateľom boli v popise tovaru na internetovej stránke Držiteľa povolenia tieto vady výslovne uvedené.

Nepovažuje sa za vadu, a teda tovar nie je možné reklamovať ak:

 • Objednávateľ chce vrátiť dodaný tovar len z dôvodu jeho aktuálnej nepotrebnosti
 • Objednávateľ dodatočne zistí, že cena dodaného tovaru pre neho nie je výhodná
 • objednávateľ spôsobil poškodenie alebo vznik vady, alebo ich spôsobili osoby, ktorým umožnil používanie tovaru
 • vada na tovare vznikla v záručnej dobe v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobeného bežným používaním objednávateľom
 • boli porušené ochranné plomby na tovare
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo expirácie alebo doby životnosti, doby v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti vykonanou vyššou mocou
 • vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení alebo použitím iných prídavných zariadení ako predpisuje výrobca
 • Objednávateľ pred prevzatím Tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;

Objednávateľ berie na vedomie, že tovar, ktorý si zakúpil v tejto internetovej lekárni je špeciálnym tovarom, že je potrebné s ním zaobchádzať  vždy v zmysle priloženej písomnej informácie výrobcu.

Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné, vzhľadom na osobitné podmienky vrátenia upravené vo vyhláške č. 21/2012 Z. z., reklamovať z dôvodov a postupom podľa čl. 4 tohto Reklamačného poriadku

Objednávateľ má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu za podmienok uvedených v Článku 5 VOPIV

Čl. 3

Záručná doba

 • Záručná doba je 24 mesiacov, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedená dlhšia záručná doba. Ak je na tovare alebo vonkajšom či vnútornom obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V prípade, že dátum expirácie uplynie skôr ako záručná doba (24mes.), záručná doba    končí dňom expirácie.

V prípade tovaru, ktorý sa má užívať dlhšiu dobu, na základe osobitných predpisov sa môže záručná doba predĺžiť.

Držiteľ povolenia je povinný vystaviť objednávateľovi záručný list písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe – faktúru.

Ak ide o použitú vec Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak dôjde k výmene tovaru, nová záručná doba začne plynúť od prevzatia nového tovaru. To isté platí ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Záručná doba začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru objednávateľom.

Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru, inak práva zaniknú.

Ak je na tovare vyznačená exspiračná doba, končí sa záručná doba uplynutím tejto exspiračnej doby.

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú ak neboli uplatnené v lehote do 24 mesiacov odo dňa doručenia

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď objednávateľ po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Držiteľ povolenia je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy objednávateľ právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe potrebnej na vybavenie reklamácie.

Ak dôjde k uplatneniu reklamácie, Držiteľ povolenia rozhodne o spôsobe reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní. V ojedinelých prípadoch, hlavne keď sa jedná o diagnostikovanie vady alebo si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, tak o spôsobe reklamácie rozhodne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Ako náhle kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na odstránenie vady či zľavu z kúpnej ceny, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim – držiteľom povolenia inak.

Čl.4

Reklamácia

 • Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie. Držiteľ povolenia je povinný informovať o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť poprípade kde je možné vykonať záručné opravy. Reklamačný poriadok musí byť dostupný k nahliadnutiu priamo v kamennej lekárni na adrese: Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01 Stará Ľubovňa. Na tejto adrese musí byť počas prevádzkovej doby pracovník, ktorý je poverený vybavovať reklamácie.  Samotné podmienky uplatnenia reklamácie a spôsobu jej vybavenia sú zverejnené aj na webovom sídle lekarenviva.sk v sekcii REKLAMÁCIE.

Objednávateľ je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať či dodaný tovar súhlasí s danou objednávkou a zároveň skontrolovať vonkajší obal, či nedošlo k jeho zjavnému porušeniu. Ak je porušený vonkajší obal je objednávateľ povinný tovar ihneď reklamovať, tým že to oznámi prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V opačnom prípade právo na reklamovanie tovaru zaniká. V prípade zistenia poškodenia spíše prepravca s Objednávateľom škodový záznam na základe ktorého sa začne reklamačné konanie. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude môcť držiteľ povolenia reklamovať. Tovarom sa rozumie produkt, ktorý sa nachádza v aktuálnej ponuke internetového výdaja na webovom sídle lekarenviva.sk, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo iný sortiment lekárne.

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Ak je reklamácia vybavovaná prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Držiteľ povolenia je povinný zaslať Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie čo najskôr. Ak nie je možne potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Pri reklamácii je Objednávateľ povinný informovať Držiteľa povolenia o vadách na tovare ihneď ako zistil túto vadu. Na tento účel slúži Reklamačný protokol, v ktorom objednávateľ presne popíše stručne, zrozumiteľne, vecne, výstižne, o akú vadu sa jedná, alebo ako sa prejavuje. Reklamačný protokol má informatívny charakter a Objednávateľ doň vypíše aj svoje kontaktné údaje. Na adresu uvedenú Objednávateľom bude objednávateľovi zaslané potvrdenie o uplatnení reklamácie spolu s ďalším predpokladaným postupom. Držiteľ povolenia nenesie zodpovednosť za to, že doručenie na adresu uvedenú objednávateľom nebolo úspešné z dôvodov, ktoré neboli spôsobené držiteľom povolenia.

Reklamačný protokol obsahuje miesto kde Objednávateľ je povinný vypísať číslo dokladu – faktúru, ktorý slúži ako záručný list.  Na základe tohto čísla vie Držiteľ povolenia zistiť, či reklamovaný tovar je v záručnej dobe. Pokiaľ nie je v záručnej dobe reklamáciu neuzná.

Držiteľ povolenia môže žiadať od Objednávateľa aj riadne a čitateľne vyplnený záručný list s pečiatkou lekárne a podpisom zamestnanca. Tento záručný list môže žiadať v prípade, že bol riadne vystavený pre prípad výmeny. Neúplný alebo zmenený záručný list je neplatný. Pokiaľ na tovare boli vykonané iné opravy súvisiace so zárukou, je potrebné predložiť aj doklady vybavené pri týchto opravách.

Tovar na ktorý sa má uplatniť reklamácia musí Objednávateľ doručiť na adresu kamennej lekárne (čl.1)

Za začatie uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bol Držiteľovi povolenia doručený reklamačný formulár a reklamovaný tovar.

Držiteľ povolenia posúdi reklamáciu a určí spôsob vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamačné konanie sa považuje za vybavené:

 • odoslaním tovaru na adresu Objednávateľa uvedenú v rámci reklamácie
 • odoslaním bezvadného tovaru, ktorý bol vymenený za poškodený tovar na adresu Objednávateľa
 • vrátením Kúpnej ceny tovaru na účet, ktorý uviedol Objednávateľ v rámci reklamácie
 • vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny tovaru na účet Objednávateľa
 • zamietnutím reklamácie a reklamovaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorý uviedol Objednávateľ v rámci reklamácie

Držiteľ povolenia je povinný odoslať doklad o reklamačnom konaní štandardne aj s reklamačným tovarom na adresu Objednávateľa, ktorú uviedol v reklamačnom formulári, predovšetkým prostredníctvom e-mailu, ak sa nedohodli inak. Platí to aj v prípade vybavenia reklamácie, kedy nie je poslaný žiadny tovar na adresu Objednávateľa ale reklamačné konanie bolo ukončené vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny tovaru na účet Objednávateľa

Ak Objednávateľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, môže Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predavajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Držiteľ povolenia je povinný viesť dokumentáciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Táto dokumentácia musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Čl. 5

Reklamácia liekov a zdravotníckych pomôcok

 • Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji , o spôsobe balenia zásielky a jej preprave. (ďalej len vyhláška o internetovom výdaji)

V súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky o internetovom výdaji Objednávateľ má právo vrátiť liek do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky ak:

 • nesúhlasí lieková forma, množstvo liečiva v jednej dávke alebo je v inej veľkosti ako liek ktorý bol objednaný
 • ak má liek dátum exspirácie kratší ako je čas potrebný na terapiu pri dodržaní dávkovania, ktorý je riadne uvedený v písomnej informácii pre pacienta – Objednávateĺa
 • nesúhlasí množstvo balení daného lieku, ktoré bolo objednané
 • vnútorný obal lieku je poškodený
 • nesúhlasí šarža, ktorá je na faktúre
 • pri vnútornom obale nie je prítomná informácia pre používateľa lieku v slovenskom jazyku podľa 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch

V súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky o internetovom výdaji Objednávateľ má právo vrátiť zdravotnícku pomôcku ak je poškodená, po dátume expiracie, ak nesúhlasí množstvo balení, ktoré boli objednané. Zdravotnícku pomôcku môže objednávateľ vrátiť v prípade, že neobsahuje návod na použitie alebo návod nie je v slovenskom jazyku. Zdravotnícka pomôcka sa môže vrátiť aj v prípade, že nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode.

Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z horeuvedených dôvodov do 7 dní od ich prevzatia Objednávateľom. Na jeho vrátenie môže použiť reklamačný formulár v sekcii reklamácie uvedené na webovom sídle lekarenviva.sk

Liek a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť počas pracovnej doby osobne v kamennej lekárni na adrese Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa alebo zaslaním poštovej zásielky na adresu kamennej lekárne: Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa. Takáto zásielka musí obsahovať samotný vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku, vytlačený Reklamačný formulár a v prípade užívania zdravotníckej pomôcky aj vytlačenú faktúru.

Liek a zdravotnícku pomôcku  je možné vrátiť za účelom reklamácie aj zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

Vrátené lieky a zdravotnícke pomôcky musia obsahovať všetky náležité časti ako boli Objednávateľovi dodané. V prípade lieku vonkajší obal, vnútorný obal, písomná informácia o lieku, vytlačená kópia faktúry. V prípade zdravotníckej pomôcky kompletné príslušenstvo, návod a kópia faktúry.

V prípade vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky z dôvodov uvedených v tomto článku je Držiteľ povolenia povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť najneskôr do 14dní odo dňa vrátenia lieku/zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú objednávateľ uhradil za liek/ zdravotnícku pomôcku vrátane nákladov na doručenie zásielky.

Ak vrátenie lieku nie je z dôvodov uvedených v tomto článku, Držiteľ povolenia je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu jeho tovar prostredníctvom kamennej lekárne na adrese: Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak.

Čl. 6

Odstrániteľné a neodstrániteľné vady

 • Za Odstrániteľné vady sa považujú také, ktoré možno opravou odstrániť bez toho aby nastala zmena vo funkcii, vo vzhľade a v kvalite tovaru.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Držiteľ povolenia je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O vykonaní nápravy rozhodne Držiteľ povolenia a dohodne termín vyzdvihnutia opraveného tovaru kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru za nový, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, tak výmenu súčasti. Výmena súčasti môže objednávateľ žiadať len v prípade, ak tým Držiteľovi povolenia nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Držiteľ povolenia môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím k všetkým rozhodným okolnostiam.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má objednávateĺ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú objednávateĺovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateĺ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Čl. 7

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Pri nevyriešení sporov vzniknutých medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom v súvislosti s nadobudnutím platnosti týchto VOPIP v rámci nákupu prostredníctvom internetového výdaja, budú tieto spory riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov podľa zákonu 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Podľa tohto zákona môže Objednávateľ uplatniť svoje práva a nároky cestou alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) cez subjekt alternatívneho riešenia sporov. Hlavným cieľom je zmierlivé vyriešenie sporu medzi stranami. Ak Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom akým Držiteľ povolenia vybavil reklamáciu, ak na vrátenie sortimentu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Okrem Slovenskej obchodnej inšpekcie sú subjektom ARS aj iné subjekty zapísané do zoznamu vedeného MH SR.

ARS môže začať iba na podnet Objednávateľa. ARS nemusí začať, ak Objednávateľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia správy o zamietavej odpovedi, ktorou Držiteľ povolenia zamietol reklamáciu sortimentu zakúpeného na webovom sídle lekarenviva.sk.

Keď sa objednávateľ rozhodne využiť ARS, môže tak urobiť prostredníctvom platformy, ktorú zabezpečuje Európska komisia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Čl. 8

Informácia o spracovaní osobných údajov

 • Držiteľom povolenia, ktorý pracuje s osobnými údajmi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR) je:

Lekáreň VIVA SL s.r.o. so sídlom : Mierová 94, 06401, Stará Ľubovňa, IČO: 50 915 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34753/P

V prípade otázok týkajúcich sa GDPR môžete kontaktovať zodpovednú osobu : Ján Straka

Osobné údaje Objednávateľa ako sú: celé meno, adresa, telefonický kontakt, mail, bankové spojenie , podpis, ktoré je poskytnuté Držiteľovi povolenia bude spracované aj bez súhlasu Objednávateľa za účelom vybavenia reklamácie.

Viac v sekcii ochrana osobných údajov v sekcii

 • Tento Reklamačný poriadok je súčasťou VOPIV a objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s ním oboznámi.

Tento Reklamačný poriadok platí pre Držiteľa povolenia a Objednávateľa v takom znení, ako je uverejnené na webovej sídle Lekárne VIVA v deň odoslania elektronickej objednávky Objednávateľa, ak nie je medzi nimi dohodnuté inak.

Reklamačný poriadok ako aj akákoľvek zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke lekarenviva.sk ak nie je uvedené inak.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 21.4.2023.