Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 • Všeobecné obchodne podmienky internetového výdaja (ďalej len VOPIV) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu na webovom sídle www. lekarenviva.sk vo verejnej lekárni Lekáreň VIVA, Stará Ľubovňa, ktorá poskytuje lekárenskú starostlivosť a je prevádzkovateľom internetového výdaja (ďalej len „Držiteľ povolenia“) na území Slovenskej republiky.

 Držiteľ povolenia:

Obchodné meno: Lekáreň VIVA SL, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa

IČO: 50915681,

IČ DPH : SK 2120529928

zapísaná v OR SR Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34753/P

Kód poskytovateľa: P64167160301

Konateľ: Ing. Ján Straka

Odborný zástupca : PharmDr. Alena Straková

Číslo povolenia:SFLP-Z073715/2021/OF

Kontaktné údaje, ktoré slúžia na konzultácie ohľadom kvality, bezpečnosti, výskytu nežiadúcich účinkov liekov, akýchkoľvek nefunkčností, nehôd pri používaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového predaja:

 1. Zákaznícka linka 0908 854 240 každý pracovný deň od 8.00-17:00
 2. e-mail : objednavky@lekarenviva.sk

Miesto výkonu internetového výdaja a adresa držiteľa povolenia, ktorý poskytuje odborné rady k liekom a zdravotníckym pomôckam:

Lekáreň VIVA, Mierová 94, Stará Ľubovňa,+421 908 854 240,

e-mail:objednavky@lekarenviva.sk

 

Webové sídlo: www.ncizsk.sk je sídlo Národného centra zdravotníckych informácií, na ktorom je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Držiteľa povolenia 

Tieto VOPIV určujú zmluvný vzťah a sú súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Držiteľom povolenia teda predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom webového sídla lekarenviva.sk, pokiaľ sa jednotlivé strany výslovne nedohodli inak.

Objednávateľ je spotrebiteľ a teda fyzická osoba, ktorá je plnoletá a  spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia objednávku v zmysle týchto VOPIV.

Produktmi, ktoré sú v aktuálnej ponuke držiteľa povolenia na webovom sídle lekarenviva.sk  sa rozumejú lieky a zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky, dietetické potraviny, doplnky stravy, a kozmetické produkty.

Na Humánne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky  v týchto VOPIV sa vzťahujú ustanovenia § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o liekoch“).

 

Produktom môžu byť iba lieky, ktoré sú registrované  na základe ustanovenia § 46 ods. 1, § 84 ods. 1 Zákona o liekoch alebo lieky, ktoré sú registrované Európskou liekovou agentúrou v rámci centralizovanej registrácie. Všetky tieto lieky nie sú viazané na lekársky predpis a sú dodávané v súlade s podmienkami registrácie lieku v Slovenskej republike alebo podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, ktorým sa udávajú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu a o zmene smernice 2001/83/ES a nariadenia (ES) č 726/2004 v platnom znení. 

Predmetom internetového výdaja zdravotníckych pomôcok môžu byť iba zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz, okrem zdravotníckych pomôcok Podľa ustanovenia § 22 ods. 6 písm. b) zákona o liekoch. Zdravotnícke pomôcky môžu byť produktom podľa týchto VOPIV len ak nie sú viazané na lekársky predpis, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.

 Humánne lieky s obsahom drogového prekurzora môžu byť vydané len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus. Informácie týkajúce sa ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, nákladov spojených s internetovým výdajom a informácie týkajúce sa celkovej ceny objednaného sortimentu sú obsiahnuté v ďalších častiach týchto VOPIV, ktoré sa vzťahujú aj na internetový výdaj.

 

Liekom sa rozumie liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

Zdravotníckou pomôckou sa rozumie nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou.

Doplnkovým tovarom sa rozumie ostatný tovar v aktuálnej ponuke Držiteľa povolenia ako kozmetika, dietetické výrobky, výživové doplnky, detské výživy a iné produkty určené na ochranu a podporu zdravia. Všetky tieto produkty spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.

Čl.2

Kúpna zmluva a objednávka

 • Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky od Objednávateľa a jej prijatím zo strany Držiteľa povolenia, ktorý je povinný Objednávateľovi dodať produkt uvedený v objednávke. Uzatvára sa v slovenskom jazyku. Objednávateľ je povinný tovar prevziať, skontrolovať a zaplatiť Kúpnu cenu a súvisiace poplatky.

Kúpna cena je cena humánneho, zdravotníckej pomôcky alebo iného doplnkového sortimentu, ktorá je uvedená v aktuálnej ponuke internetového výdaja na webovom sídle lekarenviva.sk

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia..

Držiteľ povolenia prevádzkuje internetový výdaj, v ktorom ponúka sortiment na výdaj špecifikovaný nasledovne:

 1. Názov produktu
 2. Špecifikácia produktu, ak ide o liek tak liekovú formu a množstvo liečiva v jednej dávke lieku, veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky
 3. Fotografia produktu, fotografia produktu sa môže líšiť vo farbe v rámci balenia produktu. Rozhodujúci je stále textový popis produktu na posúdenie súladu.
 4. Cena produktu, ktorá je konečná cena vrátane DPH, uvádzaná v mene euro. Cena nezahŕňa náklady na dopravu sortimentu k zákazníkovi. Cena produktu zostáva v platnosti po celú dobu, kedy je zobrazovaná v aktuálnej ponuke na webovom sídle lekarenviva.sk

Držiteľ povolenia si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu z aktuálnej ponuky produktov ako aj zmenu ceny. Aktuálna cena a ponuka sú platné dovtedy, pokým sú uvedené na internetovej stránke na webovom sídle lekarenviva.sk.

Objednávateľ uskutoční nákup prostredníctvom elektronickej objednávky a to vyplnením a jej odoslaním.

 • Za objednávku sa považuje riadne a úplne vyplnený formulár „elektronická objednávka“, v ktorej sa nachádzajú lieky, zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis alebo iný doplnkový sortiment uvedený v aktuálnej ponuke na webovom sídle sk. Ďalšími povinnými údajmi v objednávke sú identifikačné údaje objednávateľa vrátane: mena a priezviska (resp. obchodného názvu), adresy pobytu alebo sídla, e-mailovej adresy a tel. čísla.

Objednávateľ sa môže registrovať na stránke a tak objednávať ako registrovaný zákazník prostredníctvom svojho účtu registrovanom na stránke.

Objednávateľ si z aktuálnej ponuky môže vybrať daný produkt kliknutím na vymedzené miesto s nápisom: „Pridať do košíka“. Takto zvolený produkt sa presunie do elektronického nákupného košíka. Obsah nákupného košíka si môže Objednávateľ skontrolovať kliknutím na ikonu v pravom dolnom rohu alebo na začiatku stránky vpravo hore. Po jej kliknutí sa zobrazí celý prehľad priradených produktov do nákupného košíka v rozsahu: zoznam produktov, cena, množstvo. Objednávateľ si na tomto mieste môže upravovať svoj nákup odstránením alebo pridaním množstva zvolených produktov rovnako aj spôsob doručenia a platobná metóda. Pokiaľ disponuje objednávateľ zľavovým kupónom na mieste označenom „Kód kupónu“ môže tento kód vypísať, v dôsledku čoho mu uplatnená zľava na túto objednávku v súlade s obsahom zľavového kupónu. Objednávateľ po skontrolovaní objednávky môže kliknúť na miesto: „Skontrolovať a objednať“, čim sa mu zobrazí formulár na vyplnenie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov.  Objednávateľ vyplní všetky údaje, ktoré sú povinné pravdivo, úplne správne a aktuálne, za čo v plnom rozsahu zodpovedá. Po riadnom vyplnení formuláru Objednávateľ si môže vybrať spomedzi spôsobov platieb : kartou,  dobierka, priamo v kamennej lekárni. Po skontrolovaní Objednávateľ môže kliknúť na miesto: „Objednať s povinnosťou platby“

V prípade, že  daný produkt v čase uzatvárania objednávky zo strany Objednávateľa už nie je dostupný, alebo sa nedodáva či nevyrába a samotná objednávka prešla, Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne kontaktovať Objednávateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Objednávateľ  po takomto postupe sa rozhodne, či pristúpi k zrušeniu kúpnej zmluvy a stornovania objednávky alebo sa dohodne na dodaní náhradného produktu. Ak Objednávateľ nepristúpi k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy  a nepristúpi k náhrade tovaru, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, stornovať objednávku a v prípade že Objednávateľ uhradil Kúpnu cenu aj vrátiť uhradenú Kúpnu cenu za sortiment, ktorý nie je dostupný.

Pred odoslaním objednávky bude Objednávateľovi k dispozícii tieto VOPIV a Zásady ochrany osobných údajov. Objednávateľ sa oboznámi s týmito dokumentami a pred samotnou objednávkou potvrdí, že sa oboznámil s ich obsahom.

Držiteľovi povolenia sa po odoslaní riadnej objednávky zo strany Objednávateľa zobrazí informácia o doručení objednávky. Po prebratí objednávky sa Objednávateľovi odošle e-mail o potvrdení objednávky, čísle objednávky, rekapitulácii objednávky (ďalej len Potvrdzujúci e-mail)

Doručením Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Držiteľom povolenia teda Predávajúcim, ktoré sú predmetom danej objednávky. V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu alebo do okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi.

Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet v e-shope ako aj samotné webové sídlo Držiteľa povolenia nemusí byť dostupné nepretržite, predovšetkým z dôvodu údržby hardvérového a softvérového vybavenia Držiteľa povolenia alebo údržby tretích strán podieľajúcich sa na prevádzke internetového výdaja, a pod.

Držiteľ povolenia nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi nefunkčnosťou systému internetového predaja alebo inými technickými chybami pri prevádzke internetového predaja. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikačných prostriedkov telefonicky alebo cez internet, Držiteľ povolenia nezodpovedá za náklady vzniknuté Objednávateľovi ako náklady za internetové pripojenia či náklady za telefónne hovory. Tieto náklady znáša výlučne Objednávateľ. Pri väčšom množstve objednaných produktov v jednej objednávke si Držiteľ povolenia vyhradzuje právo na obmedzenie množstva v jednej objednávke tým istým Objednávateľom. O obmedzení bude Objednávateľ  informovaný v nákupnom košíku pri vybavovaní objednávky pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

Čl. 3

Vybavenie objednávky a dodanie tovaru

 • Po prijatí objednávky je Držiteľ povolenia povinný vybaviť príslušnú objednávku a objednaný sortiment pripraví na prepravu k Objednávateľovi bez zbytočného odkladu od uzavretia Kúpnej zmluvy. Predpokladané termíny doručenia objednaného sortimentu, ktoré sú uvedené na webovom sídle sk sú len informatívne, orientačné a nie sú záväzné.

Lehota na doručenie tovaru závisí od toho, či je daný produkt na sklade alebo je nutné ho objednať u distribútora. Ak je daný produkt na sklade Držiteľ povolenia ho odošle objednávateľovi najneskôr na nasledujúci pracovný deň od zaplatenia Kúpnej ceny a prijatia platby.

Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie objednaného Sortimentu prostredníctvom odberového miesta alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom odberných miest spoločnosti Packeta.

Dodacia lehota kuriéra je jeden pracovný deň od odovzdania zásielky na prepravu.

Objednávateľ si pri objednávke, v sekcii spôsob dopravy, môže zvoliť aj osobný odber na odbernom mieste. Ak tak spraví Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť daný sortiment, pripraviť ho na odbernom mieste a informovať objednávateľa o prítomnosti objednaného sortimentu na odbernom mieste prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu. Pri osobnom odbere na odbernom mieste je Držiteľ povolenia oprávnený žiadať od Objednávateľa preukaz totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja objednaného tovaru.

Držiteľ povolenia vystaví na dodaný sortiment Objednávateľovi na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Táto faktúra mu bude vystavená na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky a bude mu odoslaná na e-mail Objednávateľa. Držiteľ povolenia je platcom DPH. Po vystavení daňového dokladu nie je možné  meniť fakturačné údaje.

Objednávateľ nadobúda právo k produktu v momente jeho prevzatia. Pri prevzatí je povinný vydaný tovar skontrolovať či súhlasí s danou objednávkou a zároveň skontrolovať vonkajší obal, či nedošlo k porušeniu. Ak vydaný tovar nesúhlasí s objednávkou, alebo je poškodený vonkajší obal, vystaví na mieste Zápis o škode, uvedie povahu vady tovaru a následne môže odmietnuť doručený tovar.

V prípade zvolenia možnosti platby „na dobierku“ bude objednávateľovi objednaný tovar vydaný až po jeho úplnom zaplatení kuriérovi.

Čl. 4

Cena

Po správne zadanej objednávke a zaplatení kúpnej ceny je Držiteľ povolenia povinný dodať Objednávateľovi zakúpený tovar. Výška Kúpnej ceny je odoslaná v potvrdzujúcom e-maily. Všetky ceny za tovar ako aj služby, ktoré sú na webovom sídle lekarenviva.sk sú uvádzané vrátane DPH.

Kúpna cena objednaného tovaru internetového predaja sa môže líšiť od ceny toho istého tovaru zakúpeného priamo na odbernom mieste kamennej lekárni Lekárni VIVA na adrese Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa.

Kúpnu cenu a prípadné náklady za kuriérske služby môže kupujúci uhradiť:

 • bezhotovostne platobnou kartou
 • v hotovosti v kamennej lekárni na odbernom mieste na adrese: Mierová 94, 064 01 Stará Ľubovňa
 • dobierkou

Objednávateľ je povinný zaplatiť náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Aktuálna výška úhrady za jednotlivé spôsoby doručenia tovaru sú dostupné na webovom sídle v sekcii „Doprava a platba“.  Uvádza sa v mene euro, pričom tieto ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Ak si objednávateľ vybral platenie v hotovosti alebo na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Pri bezhotovostnej platbe kartou Držiteľ povolenia odošle na príslušnú e-mailovú adresu Objednávateľa e-mail s daňovým dokladom – faktúrou, ak sa nedohodnú inak. Príslušný mail s daňovým dokladom je odoslaný najneskôr do 10 dní prevzatia zásielky zákazníkom.

Objednávateľ môže využiť spôsob platby na dobierku len v prípade že jeho súhrná celková výška objednávky nepresahuje sumu 200 €

Čl. 5

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Objednávateľa je možné bez udania dôvodu pre doplnkový sortiment (kozmetika, výživové doplnky , zdravá výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred tým ako mu pol tovar dodaný zaslaním e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy na adresu: objednavky@lekarenviva.sk , viac v sekcii Reklamácie na webovom sídle.

Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy aj osobne v kamennej lekárni počas prevádzkových hodín na adrese: Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa.

Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke Obchodu v časti Reklamácie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľovi povolenia. Držiteľ povolenia  nie je povinný vrátiť Objednávateľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia.

Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar v neporušenom obale späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Držiteľ povolenia je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré súvisia s daným odstúpením od zmluvy vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov ktoré súvisia s danou Kúpnou zmluvou.

Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVEJ LEKÁRNE   

Čl. 6

Samostatné pravidlá pre vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky

 • Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji , o spôsobe balenia zásielky a jej preprave. (ďalej len vyhláška o internetovom výdaji)

V súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky o internetovom výdaji Objednávateľ má právo vrátiť liek do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky ak:

 • nesúhlasí lieková forma, množstvo liečiva v jednej dávke alebo je v inej veľkosti ako liek ktorý bol objednaný
 • ak má liek dátum expirácie kratší ako je čas potrebný na terapiu pri dodržaní dávkovania, ktorý je riadne uvedený v písomnej informácii pre pacienta – Objednávateľa
 • nesúhlasí množstvo balení daného lieku, ktoré bolo objednané
 • vnútorný obal lieku je poškodený
 • nesúhlasí šarža, ktorá je na faktúre  
 • Pri vnútornom obale nie je prítomná informácia pre používateľa lieku v slovenskom jazyku podľa 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch

V súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky o internetovom výdaji Objednávateľ má právo vrátiť zdravotnícku pomôcku ak je poškodená, po dátume expirácie, ak nesúhlasí množstvo balení, ktoré boli objednané. Zdravotnícku pomôcku môže objednávateľ vrátiť v prípade, že neobsahuje návod na použitie alebo návod nie je v slovenskom jazyku. Zdravotnícka pomôcka sa môže vrátiť aj v prípade, že nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode.

Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z horeuvedených dôvodov do 7 dní od ich prevzatia Objednávateľom. Na jeho vrátenie môže použiť reklamačný formulár v sekcii reklamácie uvedené na webovom sídle lekarenviva.sk

Liek a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť počas pracovnej doby osobne v kamennej lekárni na adrese Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa alebo zaslaním poštovej zásielky na adresu kamennej lekárne: Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa. Takáto zásielka musí obsahovať samotný vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku, vytlačený Reklamačný formulár a v prípade užívania zdravotníckej pomôcky aj vytlačenú faktúru.

Liek a zdravotnícku pomôcku  je možné vrátiť za účelom reklamácie aj zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

Vrátené lieky a zdravotnícke pomôcky musia obsahovať všetky náležité časti ako boli Objednávateľovi dodané. V prípade lieku vonkajší obal, vnútorný obal, písomná informácia o lieku, vytlačená kópia faktúry. V prípade zdravotníckej pomôcky kompletné príslušenstvo, návod a kópia faktúry.

V prípade vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky z dôvodov uvedených v tomto článku je Držiteľ povolenia povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť najneskôr do 14dní odo dňa vrátenia lieku , zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú objednávateľ uhradil za liek, zdravotnícku pomôcku vrátane nákladov na doručenie zásielky.  

Ak k vráteniu lieku dôjde z iných dôvodov ako sú uvedené v tomto článku, Držiteľ povolenia je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu jeho tovar prostredníctvom kamennej lekárne na adrese: Lekáreň VIVA, Mierová 94, 064 01, Stará Ľubovňa, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak.

Čl.7

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Pri nevyriešení sporov vzniknutých medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom v súvislosti s nadobudnutím platnosti týchto VOPIV v rámci nákupu prostredníctvom internetového výdaja, budú tieto spory riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov podľa zákonu 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Podľa tohto zákona môže Objednávateľ uplatniť svoje práva a nároky cestou alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) cez subjekt alternatívneho riešenia sporov. Hlavným cieľom je zmierlivé vyriešenie sporu medzi stranami. Ak Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom akým Držiteľ povolenia vybavil reklamáciu, ak na vrátenie sortimentu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Okrem Slovenskej obchodnej inšpekcie sú subjektom ARS aj iné subjekty zapísané do zoznamu vedeného MH SR.

ARS môže začať iba na podnet Objednávateľa. ARS nemusí začať, ak Objednávateľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia správy o zamietavej odpovedi, ktorou Držiteľ povolenia zamietol reklamáciu sortimentu zakúpeného na webovom sídle lekarenviva.sk.

Keď sa objednávateľ rozhodne využiť ARS, môže tak urobiť prostredníctvom platformy, ktorú zabezpečuje Európska komisia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Čl. 8

Ochrana osobných údajov

 • Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samotnom dokumente: Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na webovom sídle v sekcii: Ochrana osobných údajov.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 • Tieto VOPIV nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnenia na webovom sídle sk dňa 21.4.2023

Držiteľ povolenia má právo kedykoľvek pozmeniť alebo inak upraviť znenie týchto VOPIV.

Pre Objednávateľa sú tieto VOPIV platné v okamihu odoslania objednávky Držiteľovi povolenia

VOPIV v súvislosti s predajom produktov sa riadia záväznými právnymi predpismi  Slovenskej republiky:

 • Zákon 102/2014 Z.z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon 362/2011 Z.z.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Vyhláška MZ SR 21/2012 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie